Regulamin

publikowania materiałów

na Stronie Grupy pl.rec.paralotnie

 1. Regulamin dotyczy osób przekazujących materiały do wykorzystania w serwisie internetowym pod nazwą Strona Grupy pl.rec.paralotnie (zwanym dalej Stroną Grupy), znajdującym się pod internetowym adresem www.paralotnie.atomnet.pl
 2. Celem istnienia Strony Grupy jest dostarczanie informacji na tematy związane z paralotniarstwem. Strona Grupy jest serwisem bezpłatnym, realizowanym dobrowolnie przez prowadzącego serwis (zwanego dalej webmasterem) i osoby przekazujące materiały (zwane dalej autorami). Osoby te nie osiągają z tego tytułu korzyści majątkowych.
 3. Przekazanie materiałów na Stronę Grupy jest interpretowane jako podporządkowanie się postanowieniom niniejszego Regulaminu.
  1. Poza zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu, autor nie traci żadnych praw w odniesieniu do przekazanych materiałów, w szczególności prawa do publikowania ich poza Stroną Grupy.
 4. Webmaster zajmuje się opracowywaniem kodu dokumentów HTML i innych, oraz plików graficznych w celu opublikowania ich na Stronie Grupy.
 5. Przekazujący może udostępnić do publikacji jedynie te materiały, w stosunku do których dysponuje odpowiednimi prawami autorskimi. Odpowiedzialność za wady prawne nadesłanych materiałów ponosi przekazujący.
 6. Decyzję o przyjęciu materiałów do publikacji na Stronie Grupy podejmuje webmaster.
 7. Webmaster odpowiada za formę materiałów zamieszczanych na Stronie Grupy. Do jego uprawnień należą:
  1. Opracowanie wyglądu i układu graficznego strony prezentującej nadesłane materiały;
  2. Włączenie tej strony w strukturę nawigacyjną Strony Grupy;
  3. Poprawianie błędów występujących w tekstach;
  4. Niezbędne korekcje ilustracji;
 8. Autor powinien przygotować materiały zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez webmastera.
 9. Od momentu publikacji materiałów na Stronie Grupy webmaster ma prawo odmówić wprowadzania zmian w tych materiałach, jak również ma prawo odmówić ich usunięcia.
 10. W przypadku, gdyby zamieszczony materiał okazał się w istotny sposób niepełny, nieaktualny, zawierał nieprawdziwe informacje albo wymagał innej istotnej korekty formalnej lub merytorycznej, webmaster zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian mających zapobiec wprowadzaniu czytelników w błąd.
  1. O potrzebie takich zmian tych webmaster informuje autora, z którym uzgadnia dalsze postępowanie.
  2. W razie nieuaktualnienia materiału przez jego autora, zmian może dokonać inny autor. W tym przypadku webmaster dba, aby odrębność wypowiedzi obu autorów była zachowana.
  3. Możliwe jest zamieszczenie na Stronie Grupy więcej niż jednego opracowania dotyczącego tego samego zagadnienia. W takim przypadku webmaster nie ingeruje w opracowania zamieszczone wcześniej i nie informuje ich autorów o swoich działaniach.
 11. Webmaster nie określa terminu, w jakim zobowiązuje się zamieścić nadesłane materiały oraz wprowadzać inne zmiany na Stronie Grupy. Zmiany te będą wprowadzane w miarę wolnego czasu webmastera.
  1. Autor może wyznaczyć termin, po którym nie opublikowane materiały uważa się za wycofane. Materiały takie nie mogą być opublikowane po upływie tego terminu.
 12. Strona prezentująca materiały nadesłane przez autora jest opatrzona jego nazwiskiem i adresem e-mail.
  1. Autor ma prawo zakazać publikacji tych danych w wypadku opracowań, które nie zawierają jego własnych opinii.
  2. Opracowania, które posiadają więcej, niż trzech współpracujących ze sobą autorów, mogą być podpisane jako "praca zbiorowa". Decyzję o tym podejmuje webmaster.
  3. Każdy autor ma prawo do publikacji swojego nazwiska w odpowiedniej sekcji na stronie "Autorzy Strony Grupy".
 13. W razie stwierdzenia naruszenia praw autorów, webmaster ma prawo występować w obronie tych praw. Działania te mogą być niezależne od działań pokrzywdzonych autorów.
 14. Webmaster ma prawo podjąć w imieniu autorów decyzję o wydaniu zgody na publikację zawartości Strony Grupy w innych mediach, jeśli służy to celom określonym w punkcie 2. niniejszego Regulaminu.
  1. W wyniku wydania takiej zgody webmaster nie może otrzymywać korzyści majątkowych.